Otimme kantaa lokakuussa 2022 ensihoidon uhka- ja väkivaltatilanteisiin liittyen. Nyt on aika uudelle kannanotolle sekä myös ratkaisuehdotuksille.

Haluamme jatkaa keskustelua aiheesta ja pitää aihetta esillä ja vaadimme konkreettisia toimia ja parannuksia ensihoitajien työturvallisuuteen. Vuoden alusta aloittavat uudet Hyvinvointialueet ovat työturvallisuudesta vastuussa olevina tahoina avainasemassa myös ensihoidon työturvallisuuden kehittämisestä. Myös Sosiaali- ja terveysministeriön tulee kantaa vastuunsa ensihoidon työturvallisuuden edistämisestä.

Ensihoito joutuu työskentelemään vaihtelevissa ja jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa vajavaisin tiedoin. Työskentely ihmisten kotona, julkisilla paikoilla tai suurissa väkijoukoissa muodostaa aina riskin myös työturvallisuudelle. Olemme huolissamme lähiaikoina julkaistuista kirjoituksista ja niiden sisällöstä, joissa mielestämme ajatus ensihoidon uhka- ja väkivaltatilanteista lähtee väärille urille. Kirjoituksissa esitettiin näkemyksiä, joiden mukaan ensihoito olisi yksin vastuussa omasta turvallisuudestaan ja että yksittäisen ensihoitajan oman käyttäytymisen parantaminen toimisivat ratkaisuina uhka- ja väkivaltatilanteiden vähentämiseen. On lyhytnäköistä esittää tällaisia väitteitä, sillä työturvallisuus ja erityisesti uhka- ja väkivaltatilanteisiin varautuminen ja niiden ennakointi tulee nähdä joukkuepelinä, jossa jokaisella on oma tärkeä roolinsa.

 

Vuoden ensihoitajien konkreettiset ratkaisuehdotukset:

Valtakunnallisesti:

 • STM tasolla tulee olla nykyisen ensihoitojaoksen lisäksi ensihoidon operatiivisen toiminnan jaos, jossa on asiantuntijuus operatiivisesta toiminnasta, operatiivisesta johtamisesta, ja ensihoidon koulutusorganisaatioista. Tämän jaoksen asiantuntijatehtäviin tulee kuulua myös ensihoidon työturvallisuus. Jaoksen yhtenä tehtävänä tulee olla kaikkien Suomessa ensihoitajiin kohdistuneiden uhka- ja väkivaltatilanteiden käsittely. Lisäksi jaoksen tulee antaa valtakunnallisia ohjeita ja suosituksia liittyen ensihoidon uhka- ja väkivaltatilanteisiin.
 • Valtakunnallisesti tulee luoda yhtenevä ensihoidon uhka- ja väkivaltatilanteisiin varautumiseen ja ennakointiin suuntautunut koulutuskokonaisuus. Sama koulutus tulee antaa sekä ensihoitajaopiskelijoille, että työelämässä jo oleville ensihoitajille.
 • Rikoslaki tulee päivittää niin, että ensihoitohenkilöstöä kohtaan väkivaltaa tehneen tai sillä uhanneen henkilön saama tuomio vastaa virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta annettavia tuomioita.
 • Poliisien riittävistä resursseista on huolehdittava.

 

Hyvinvointialueet:

 • Tulee tarjota ensihoitajille säännöllistä koulutusta uhka- ja väkivaltatilanteisiin varautumisesta.
 • Tulee tarjota jokaiselle ensihoitajalle sopivankokoiset turvavarusteet uhka- ja väkivaltatilanteiden varalta sekä ohjeistaa niiden käytöstä.
 • Mahdollistaa uhka- ja väkivaltatilanteista ilmoittamisen matalalla kynnyksellä esimerkiksi HaiPro tai PERA järjestelmien kautta.
 • Käsitellä kaikki uhka- ja väkivaltatilanneilmoitukset avoimesti ja syyllistämättä
 • Luoda tukimallit uhka- ja väkivaltatilanteiden jälkihoitoon (esim. vertaispurku, defusing)
 • Puuttua jo varhaisessa vaiheessa yksittäisten ensihoitajien haitallisiin käyttäytymismalleihin tarjoamalla esimerkiksi koulutusta tunnetaidoista sekä oman mielen ja stressin hallinnasta.
 • Kantaa vastuu työturvallisuudesta ja sen johtamisesta

 

Ensihoitaja:

 • Vaatii itselleen koulutusta uhka- ja väkivaltatilanteisiin varautumisesta.
 • Osallistuu työnantajan tarjoamiin koulutuksiin uhka- ja väkivaltatilanteisiin liittyen.
 • Noudattaa työnantajan työturvallisuusohjeistuksia ja ilmoittaa työnantajalle, mikäli ohjeistuksessa ja/ tai työturvallisuusvarustuksessa on puutteita.
 • Ilmoittaa kaikista kohtaamistaan uhka- ja väkivaltatilanteista eteenpäin työnantajan ohjeistamalla tavalla.
 • Ei provosoi omalla käytöksellään tai provosoidu muiden käytöksestä. Oppii tunnistamaan tilanteet ja ennakoimaan sekä tarvittaessa poistumaan tilanteesta.

 

Vuoden ensihoitajina aiomme jatkossakin osallistua julkiseen keskusteluun aiheesta. Vuoden ensihoitajina meillä ei kuitenkaan ole mandaattia lähteä toteuttamaan muita, konkreettisempia ratkaisuehdotuksia. Voimme osaltamme toimia yhteyshenkilöinä ja tarjota omia verkostojamme auttaaksemme yhtenäistämään uhka- ja väkivaltatilanteiden varautumiseen liittyviä käytäntöjä ja toimintamalleja valtakunnallisesti.

Haluamme vielä korostaa sitä, että työturvallisuus ja erityisesti uhka- ja väkivaltatilanteisiin varautuminen tulee nähdä joukkuepelinä, jossa jokaisella toimijalla on oma ja tärkeä roolinsa. Väkivallan vähättely ja hyväksyminen osaksi ensihoitajan työtä ei ole oikea ratkaisu.

-Vuoden ensihoitajat-

 

Lisätietietoja:

Anu Venesoja puh. 040-557 5824

Sanna Kauppinen puh. 0400-955550