• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Mittari kertoo laadun

Miksi ensihoitopalvelun laatua pitäisi mitata? Riittääkö, että kuljetus- tai x-koodipäätös syntyy ripeästi? Onko väliä, miten ensihoitajat on perus- ja täydennyskoulutettu ja kuinka heidän osaamisen ylläpidosta huolehditaan? Onko ensihoitajien motivaatiolla, työhyvinvoinnilla ja organisaation johtamistavalla merkitystä? Entä onko ambulanssin kunnolla ja välineistöllä niin väliä? Pohtiessasi asiaa, voit kytkeä organisaatiosi laatumittaristoon, sellainen on nyt kehitetty.


Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos määrittelee laadun kokonaisuudeksi, joka koostuu piirteistä ja ominaisuuksista, joihin perustuu organisaation kyky täyttää sille asetetut vaatimukset ja kohdistuneet odotukset.
Ensihoidon laatu on valtakunnallisesti kirjavaa. Yhteisiä laatujärjestelmiä tai kriteeristöjä ei ole. Alueellisesti on totuttu tekemään niin kuin on parhaaksi katsottu ja koettu. Inarin ja Helsingin väestöpohja asettaa jo itsessään erilaisia haasteita ensihoitopalvelulle. Sairaanhoitopiiri laatii ensihoidon palvelutasopäätöksen, jossa määritellään ensihoitopalvelun sisältö. 
Jokainen palvelutasopäätöksiä selaillut tietää, että sisältö ja päätöksen pituus vaihtelevat muutamasta sivusta kymmeniin. Valtakunnallinen ensihoidon laadun arviointi ei ole ollut mahdollista sopivan laatumittariston puutteen vuoksi. Lisäksi on hankala arvottaa, mitkä asiat ovat laatua ensihoitopalvelussa. Laadun kokemus on subjektiivinen, jokainen arvostaa erilaisia asioita. Toiselle kustannustehokkuus on merkittävä tekijä, toinen kokee esimerkiksi säännöllisesti saadut positiiviset potilas- ja sidosryhmäpalautteet erittäin tärkeinä laadun mittareina.

YAMK-opinnäytetyössä selvitettiin laatua. Työn lopullisena tavoitteena oli laatia ensihoidon valtakunnallinen laatumittaristo. Kaikkien sairaanhoitopiirien ensihoidosta vastaavilta henkilöiltä tiedusteltiin miten heidän organisaatioissaan mitataan laatua sekä kartoitettiin heidän näkemyksiään laadusta. Vastauksia tuli yllättävän paljon ja jokaiselta erityisvastuualueelta. Ne olivat osin hämmästyttäviäkin.
Esimerkiksi lakisääteisen palvelutasopäätöksen olemassaoloa eivät kaikki nähneet merkitykselliseksi ensihoidon laadun kannalta. Ensihoitopalvelun, jonka toiminta ei täytä edes lain minimivaatimuksia tuskin on laadukasta.
Terveydenhuoltolaki edellyttää yksiköiltä suunnitelmaa laadunhallinnasta. Vain puolet vastaajista osasi kertoa, että yksiköllä on tällainen suunnitelma. Tärkeimmiksi laadun mittareiksi ensihoitopalvelussa vastaajat nostivat lääkitsemis-, työturvallisuus-, x-koodi-, ja konsultaatio-ohjeet. Koulutuksen vuosisuunnitelma, työntekijöiden perehdyttämisohjelma, Virve-viestintäohje, tilannejohtamisohje, voimassa oleva palvelutasopäätös ja potilaiden tavoittamisaikojen seuranta olivat myös kymmenen tärkeimmät laatutekijän joukossa. 
Kymmenen tärkeäksi koetun laatutekijän joukkoon nostettiin myös säännöllisen sidosryhmäpalautteen kerääminen, ulkopuolinen auditointi, ensihoitopalvelun kokonaiskustannusten seuranta/valmiustunti, osaamisenhallintajärjestelmä lääkäritasolla ja kuljettamatta jätetyn potilaan seuranta vuorokauden sisällä x-koodipäätöksestä. Näitä ei kuitenkaan organisaatioissa oltu käytetty.

Laatumittaristoksi syntyi seitsensivuinen kysymyspatteristo, johon ensihoito-organisaatio vastaa. Vastaaja saa vastauksistaan pisteitä, jotka lasketaan ja mittariston lopussa yhteen. Lopuksi saatuja pisteitä verrataan tulkintaohjeeseen, jossa organisaatio saa ideoita itsensä kehittämiseksi.
Laatumittaristo on saanut kritiikkiä siitä, että esimerkiksi kysymys ”onko organisaatiolla työturvallisuussuunnitelma” tai ”onko organisaatiollanne työntekijöiden perehdyttämisohjelma” kartoittaa ainoastaan tiettyjen asioiden olemassaoloa, muttei välttämättä tarkoita, että esimerkiksi perehdyttämisohjelma olisi laadukkaasti toteutettu. 
Laatumittariston rakentaminen on nyt aloitettu. Mittaristo vaatii toki käyttökokemusten kartoittamisen ja saadun palautteen perusteella vielä kehittämistä. Sitä työtä voivat seuraavat opinnäytetyöntekijät tai tutkijat jatkaa. Ensihoidon laatu on aihealue, joka tulee kehittymään ensihoidon kehittyessä. Myös laatumittaristo vaatii säännöllistä päivittämistä.

Juttu on julkaistu Systole 5/2018 -lehdessä


Teksti: Jenni Hirvikallio, Nina Hiukka ja Juha RuusunenKirjoittajat: Jenni Hirvikallio ja Juha Ruusunen ovat ensihoitaja YAMK ja Nina Hiukka on ensihoitaja YAMK-opiskelija. Juttu perustuu heidän YAMK -opinnäytetyöhönsä Ensihoidon laatumittaristo. Katso tästä tekstiin liittyviä taulukoita.
Koko työ löytyy Theseuksesta.

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.